သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို မတရားမစားသုံးကြနှင့်။ အာဏာပိုင်များထံ လာဘ်မထိုးကြနှင့်။ ၎င်းတို့သည် အကုသိုလ်ဖြစ်သည်။

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ