ကုရ်အာန် ၅:၃၂

ကုရ်အာန် ၅:၃၂
 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ