Known Islam Association Myanmar

အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ လက္ခံထားေသာ
ကိုးကြယ္ရာအရွင္ဟူေသာအသိသညာ
အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ဆီးမိုက္ဘာသာတရားမ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ဘာသာ၀င္အေရအတြက္သန္း(၁၂၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ အစၥလာမ္ဟူသည္ အလႅာဟ္အရွင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္းလိုက္နာျခင္း၊ နာခံျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အလႅာဟ္ အရွင္ထံေတာ္မွ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေပးေသာ အလႅာဟ္အရွင္၏လမ္းၫႊန္ တရားေတာ္မ်ားဟု ယံုၾကည္သည္။ ကမၻာ့သမိုင္းေခတ္အဆက္ ဆက္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ထံမွ တမန္ေတာ္မ်ားေစလႊတ္၍ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္း ျခင္းခံရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို သတင္းေပးေစသည္ဟုအစၥလာမ္မွ အခိုင္အမာဖြင့္ဟ ေျပာဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ခိုင္မာေသာဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္အျဖစ္ ပြင့္ေလကုန္ေသာ တမန္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ေစပါသည္။ ဤတမန္ေတာ္မ်ားမွာ တမန္ေတာ္အာဒမ္မွစ၍ တမန္ေတာ္ ႏူးဟ္(ေနာ္ဧ)၊ တမန္ေတာ္အီဗရာဟင္မ္၊ တမန္ေတာ္ အစၥမာအီလ္၊ တမန္ေတာ္ အစၥဟာက္၊ တမန္ေတာ္ယအ္ကူဗ္၊ တမန္ေတာ္မူစာ၊ တမန္ေတာ္ ဒါ၀ူးဒ္၊ တမန္ေတာ္ ယဟ္ယာ၊ တမန္ေတာ္အီစာ (သခင္ေယ႐ႈ)ႏွင့္ အျခားေသာတမန္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။
ကိုးကြယ္ရာအရွင္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအတြက္
အတိက်ဆံုးေသာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အစၥလာမ္၏ “ကိုးကြယ္ရာအရွင္´´ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအတြက္ အတိက် ဆံုးအဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို စူရာဟ္ အိခ္လာဆြ္ (ကုရ္အာန္က႑ အမွတ္ ၁၁၂)ရွိ အာယသ္ေတာ္ (၄) ခုကအတိအက်ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
(၁)(အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ေျပာၾကားပါေလ။ ထိုအလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။
(၂)အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လိုလားေတာင့္တျခင္း လံုး၀ကင္းရွင္းေတာ္မူ ေသာအရွင္၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ မွီခို အားထားရာအရွင္၊ အႏိႈင္းမဲ့ ထာ၀ရအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
(၃)   ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ေမြးဖြား ေတာ္မူခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေမြးဖြားျခင္း ကိုလည္း ခံရေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။
(၄)  ထိုမွတစ္ပါး ထိုအရွင္ျမတ္၌ ဂုဏ္ရည္တူသူဟူ၍လည္း တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္  မရွိေပ။               (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၁၁၂း၁-၄)
အထက္ပါစူရာဟ္က႑၏ဒုတိယက်မ္းပိုဒ္လာ`အဆြ္ဆြမဒ္´ ဟူေသာေ၀ါဟာရမွာ ျပည့္စံုစြာအဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ၎င္း၏အနက္မွာ ပကတိတည္ရွိျခင္း၊ အႄကြင္းမဲ့ တည္ေနျခင္းဟုျဖစ္သည္။ ဤဂုဏ္ေတာ္၏အရည္အေသြးမွာ အလႅာဟ္အရွင္ တစ္ပါးတည္းႏွင့္ ထိုက္တန္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္မွလြဲ၍ အျခားေသာ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလံုး သည္ေခတၱယာယီတည္ေနေသာ (သို႔) အေျခအေနတစ္ရပ္ အေပၚတြင္မူတည္၍ ရပ္တည္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆြ္ဆြမဒ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊  အရာ၀တၳဳ တစ္စံုတစ္ရာတြင္ေပၚမွ မွီတည္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ အားလံုးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အရာ၀တၳဳခပ္သိမ္းကသာလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ေပၚတြင္မွီ၍ တည္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
စူရဟ္အိခ္လာဆြ္
ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာေလ့လာမႈပညာရပ္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ျခင္း
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ စူရာဟ္က႑ (၁၁၂)သည္၊ စူရာဟ္အိခ္လာဆြ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာေလ့လာမႈ ပညာရပ္အတြက္မွတ္ေက်ာက္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤေနရာတြင္ `Theo´ဟူေသာစကားမွာ `ဘုရား´ဟု အဓိပၸာယ္ရ၍ `Logy´ဟူသည္မွာ ေလ့လာျခင္းဟုအနက္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ `Theology´ မွာ ဘုရားမ်ား အေၾကာင္းေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္၊ အနႏၲ စြမ္းအားေတာ္အရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္(၄)မ်ိဳးရွိၿပီး၊ ၎သည္ သီအိုလိုဂ်ီ ဘာသာရပ္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေပးေပသည္။ ကိုးကြယ္ျခင္းခံထုိက္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ အရာတိုင္းသည္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ျခင္းကို ခံႏိုင္ရေပမည္။ ဤ က႑တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ရည္ေတာ္မ်ားသည္) ယွဥ္ဘက္မရွိ ျပည့္စံုေနေသာ္လည္း၊ ဘုရားတု ဘုရားေယာင္မ်ားမွာမူ အထက္ပါ စူရာဟ္က႑ပါ ဂုဏ္ရည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ စစ္ေဆးပါက အလြယ္တကူျပဳတ္က်သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။
အစၥလာမ္ကေျပာေသာလူသားဘုရား
အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ မႏုႆဘုရား(သို႔)  လူသားဘုရားမ်ား၏ နယ္ေျမဟု အမည္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆရာသခင္ အေျမာက္အျမား အိႏိၵယတြင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤပုဂိၢဳလ္မ်ားအနက္ မ်ားစြာေသာ`ဘာဘာ´ မ်ားႏွင့္  `သူေတာ္စင္ႀကီး´မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ လက္ခံ ယံုၾကည္သူေနာက္လိုက္မ်ား ရွိၾကေပသည္။ အစၥလာမ္သည္ မည္သည့္လူသားကို (အဖန္ဆင္းခံ)ကိုမဆို ကိုးကြယ္ပသျခင္းကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေခ်။
ဤကဲ့သုိ႔ ဘုရားအေယာင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစၥလာမ္၏ ရပ္တည္မႈ႐ႈေထာင့္ကိုနားလည္ရန္မွာ လူသားဘုရားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ေအာစ့္ဟို ရာဂ်္နီးရွ္}ကိုဆန္းစစ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။ ေအာ့စ္ဟိုရာဂ်္နီးရွ္သည္ အိႏၵိယမွ ထြက္ေပၚလာေသာ `၀ိညာဥ္ေရးရာဆရာ´ အေျမာက္အျမားထဲမွတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ (၁၉၈၁)ခုႏွစ္၊ေမလတြင္ သူသည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔သြား၍ `ရားဂ်္နီးရွ္  ပူရမ္´ဟူေသာၿမိဳ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ (အေနာက္ႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားကို) ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ၿငိစြမ္းေသာ အေရးကိစၥကိုက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္မိျခင္းေၾကာင့္၊ ၎င္းတို႔၏ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးျခင္းခံရၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံခဲ့ရေလသည္။ သူသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး `ပူေန´ တြင္ `ဘံုအဖြဲ႕´တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး `ေအာ့စ္ဟို ဘံုအဖြဲ႕´ဟု အမည္တြင္၏။ ရားဂ်္နီးရွ္သည္ (၁၉၉၀)တြင္ကြယ္လြန္ေသဆံုးခဲ့၏။ ေအာ့စ္ဟိုရားဂ်္နီးရွ္၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားက သူ႔ကို အနႏၲ စြမ္းအားရွင္ ဘုရား ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ `ပူေန´ရွိ `ေအာ့စ္ဟို ဘံုအဖြဲ႕´သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိ လာေသာ ဧည့္သည္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသခ်ႋဳင္းစာကို ရားဂ်္နီးရွ္၏အုတ္ဂူေပၚတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။
“ေအာ့စ္ဟိုသည္ မည္သည့္အခါမွ် ေမြးဖြားျခင္းမခံရသလို  မည္သည့္ အခါမွ်ေသဆံုးျခင္းလည္းမရွိ။ သူသည္ (၁၉၃၁)ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္မွ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၉)ရက္အထိသာ ကမၻာၿဂိဳဟ္သို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။´´
သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ား ေရးသားရန္ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည္မွာ ေအာ့စ္ဟိုအား ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ(၂၁)ႏိုင္ငံသို႔၀င္ခြင့္ဗီဇာေပးျခင္းမခံရဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေအာစ့္ဟို ရားဂ်္နီးရွ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ဘုရား ကမၻာၿဂိဳဟ္ကိုလည္ပတ္စဥ္က ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္ရန္ ဗီဇာလိုအပ္ျခင္းဟူေသာ ျပႆနာကို ျပႆနာဟု မျမင္ခဲ့ၾကေခ်။
ဤဘုရားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ဘဂ၀မ္ ရားဂ်္နီးရွ္အား ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ျခင္းကို မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္သည့္ စူရာဟ္အိစ္ခ္လာဆြ္ပါဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆး တိုင္းတာၾကည့္ၾကပါစို႔။
(၁)    ပထမဆံုး စံခ်ိန္၊စံၫႊန္းမွာ “ေျပာၾကားေလာ့၊ သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္သည္။´´ ဤစံခ်ိန္စံၫႊန္းျဖင့္ “ရားဂ်္နီးရွ္သည္ တစ္ပါးတည္း တစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ရွိေသာသူျဖစ္ပါသလား´´ဟူသည့္အခ်က္ကိုစစ္ေဆးပါက၊ သူသည္ကိုးကြယ္ရာ အရွင္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရားဂ်္နီးရွ္ကဲ့သို႔ပင္ မိမိကိုယ္ကိုဘုရားျဖစ္သည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုေနေသာသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ရားဂ်္နီးရွ္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနာက္လိုက္မ်ားအေနႏွင့္ သူသည္တစ္ပါးတည္း တစ္ေယာက္တည္းရွိသူဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ေကာင္း စြဲကိုင္ေနမည္ျဖစ္သည္။
(၂)    ဒုတိယစံႏႈန္းမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လိုလား ေတာင့္တျခင္း လံုး၀ကင္းရွင္းေတာ္မူေသာအရွင္၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ မွီခိုအားထားရာအရွင္၊ အႏိႈင္းမဲ့ ထာ၀ရအရွင္ျဖစ္ ေတာ္မူ၏။´´
ရားဂ်္နီးရွ္သည္ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ လိုလားေတာင့္တ မွီခိုမႈကင္းျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရတည္ရွိေသာသူမဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ သူ၏ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အထၱဳပၸတိၱမွသိရသည္မွာ၊ သူသည္ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ပန္းနာ ရင္ၾကပ္ေရာဂါႏွင့္ နာတာရွည္ေက်ာ႐ိုးနာေရာဂါတုိ႔ကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္းသိရ၏။ သူက အေမရိကန္အစိုးရသည္ သူေထာင္က်ေနစဥ္ကာလအတြင္း တျဖည္းျဖည္း အဆိပ္သင့္ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့၏။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အနႏၲ စြမ္းအားရွင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏အဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရပါမည္လား။ ရားဂ်္နီးရွ္ သည္ ျပည့္စံုျခင္းလည္းမရွိ၊ နိစၥထာ၀ရလည္းမတည္ရွိပါ။
(၃)    တတိယစံႏႈန္းမွာ “သူသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ်ေမြးဖြားမႈမရွိ၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေမြးဖြားျခင္းကို လည္းခံခဲ့ရသည္မဟုတ္။ ´´ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိရသည္မွာ ရားဂ်္နီးရွ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂ်ာဘယ္လ္ပူးရ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး၊ မိခင္ဖခင္ႏွစ္ပါးတို႔ရွိၾကၿပီး၊ ေနာင္တြင္သူ၏ေနာက္လိုက္ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသျဖင့္၊ သူသည္ `ကိုးကြယ္ရာအရွင္´ မျဖစ္ႏိုင္။
(၁၉၈၁)ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔သြား၍ `ရားဂ်္နီးရွ္ပူရမ္´ဟူေသာၿမိဳ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ (အေနာက္ႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ား၏) ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ၿငိစြမ္းေသာအေရးကိစၥကိုက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္မိျခင္းေၾကာင့္၊ ၎တို႔၏ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးျခင္းခံရၿပီး၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံခဲ့ ရေလသည္။ သူသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး `ပူေန´တြင္ ဘံုအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး `ေအာ့စ္ဟိုဘံုအဖြဲ႕´ ဟုအမည္တြင္၏။  ရားဂ်္နီးရွ္သည္ (၁၉၉၀)တြင္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးခဲ့၏။ ေအာ့စ္ဟိုရားဂ်္နီးရွ္၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားက သူ႔ကို `အနႏၲစြမ္းအားရွင္ဘုရား´ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ `ပူေန´ရွိ `ေအာ့စ္ဟိုဘံုအဖြဲ႕´သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သခ်ႋဳင္းစာကို ရားဂ်္နီးရွ္၏အုတ္ဂူေပၚတြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ “ေအာ့စ္ဟိုဘယ္ေသာအခါ မွေမြးဖြားျခင္း မခံရသလို ဘယ္ေသာအခါမွ် ေသဆံုးျခင္းလည္းမရွိ။ သူသည္ ၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္မွ ၁၉၉၀ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၉)ရက္ေန႔အထိသာ ကမၻာၿဂိဳလ္သို႔ အလည္     အပတ္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။´´ ရားဂ်္နီးရွ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက ၎တို႔၏ဘုရား ရားဂ်္နီးရွ္အား ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၁)ႏိုင္ငံအတြင္း ဗီဇာေပးရန္အာမခံေပးျခင္းမခံရဟူေသာ  အခ်က္ကို၊ သခ်ႋဳင္းစာတြင္ေဖာ္ျပရန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔၀င္ရန္ ဗီဇာလိုအပ္ပါသလား။ ဂရိႏိုင္ငံမွဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးကေျပာခဲ့သည္မွာ အကယ္၍ သာ ရားဂ်နီးရွ္သည္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမခံခဲ့ရေသာ္ ၎တုိ႔သည္ သူ၏အိမ္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား၏အိမ္မ်ားအား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
(၄)    စတုတၱေျမာက္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း စံႏႈန္းမွာ အတင္းအက်ပ္ဆံုး၊ အခက္အခဲဆံုး အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ သူႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
စာ႐ႈသူအေနႏွင့္ ယခုကြၽႏ္ုပ္ေျပာေနခိုက္မွာပင္ `ဘုရား´ ကိုစိတ္ကူးႏွင့္ပံုေဖာ္ၾကည့္ပါ။ (သို႔) ဘုရားျဖစ္ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထား ေသာပုဂၢိဳလ္အား တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဆူတည္းေသာကိုးကြယ္ရာ  အစစ္အမွန္အား စိတ္ကူး႐ုပ္ပံုျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္၍ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သိရသည္မွာ ရားဂ်္နီးရွွ္သည္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ရွည္လ်ားေသာမုတ္ဆိတ္ျဖဴႀကီးမ်ား ရွိသည္။ သူ႔တြင္ မ်က္လံုး ႏွစ္လံုး၊ နားႏွစ္ဘက္၊ ႏွာေခါင္းတစ္ခု၊ ပါးစပ္တစ္ခုပါ၏။ သူ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားစြာကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အသင္က တစ္စံုတစ္ရာကို ကိုးကြယ္ရာအရွင္ဟု စိတ္ကူးႏွင့္ ပံုေဖာ္လိုက္သည္ႏွင့္ သူ(ရားဂ်္နီးရွွ္)သည္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚ နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ေမာင္စၾက၀ဠာ ဟုအမည္ေပးျခင္းခံရေသာ ကမၻာ့စြမ္းအားႀကီးေသာလူသားဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္၊ လူသားတို႔က မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ရာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဘုရားသဏၭာန္ သြင္းရန္ အားထုတ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္၊မျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ စစ္ေဆးျခင္းဟူေသာ စာေမးပြဲအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ကို မည္သို႔ခ်သင့္သနည္း။ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အစစ္အမွန္မွလြဲ၍ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္ျခင္း မွတ္ေက်ာက္တင္မႈကို မေအာင္ႏိုင္ပါ။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္မည္သို႔ေသာ အမည္နာမမ်ားျဖင့္
ကိုးကြယ္ရာအရွင္ကို ေခၚၾကသနည္း။
မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အား အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ `God´ ထက္  Allah (အလႅာဟ္) ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းကို ပိုႏွစ္သက္ပါသည္။ အာရဗီေ၀ါဟာရ `အလႅာဟ္´သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ၊ အတုမရွိေသာ၊ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေသာဟူေသာ အနက္မ်ားပါ၀င္၍ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ ေဂါ့ဒ္ႏွင့္၎င္း၏အႏြယ္၀င္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ကြာျခားပါသည္။
အသင္သည္  God ဟူေသာစကားလံုးတြင္ ‘s’ကို ေပါင္းထည့္လိုက္ပါက  ‘Gods’  ဘုရားမ်ားျဖစ္လာသည္။ အလႅာဟ္သည္ တစ္ပါးတည္းရွိၿပီး၊တစ္ခုျပကိန္းျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ဟူေသာစကားလုံးတြင္ အမ်ားပံုစံမရွိပါ။ အသင္သည္ God ဟူေသာ စကားတြင္ ness ကိုေပါင္းထည့္လိုက္ပါက Godness ဘုရားမဟုျဖစ္လာသည္။ အလႅာဟ္ဆိုေသာစကားလုံးတြင္ အလႅာဟ္ဖို (၀ါ) အလႅာဟ္အမ ဟူ၍မရွိပါ။ အလႅာဟ္ဆိုေသာစကားလုံးတြင္ လိင္ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ အကယ္၍ အသင္သည္  God အေရွ႕တြင္ ေရွ႕ဆက္စကားလံုး  Tin ကိုထည့္လိုက္ပါ။ ဘုရားတုဟူ၍ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္လာေပမည္။ အလႅာဟ္သည္ သီးသန္႔တစ္ခုတည္း တည္ရွိေသာ စကားလံုးျဖစ္ၿပီး၊ မည္သို႔ေသာစိတ္ကူးႏွင့္မွ် ပံုေဖာ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ စိတ္ကူး႐ုပ္ပံုမွရိွ။ ၎ကို ကေရာ္ကမယ္လုပ္၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာအရာဟူ၍ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ အလႅာဟ္ဟူေသာစကားလံုးကိုသံုးစြဲရန္ ပို၍ႏွစ္သက္ၾကၿပီး၊ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုၾကေသာအခါ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနႏွင့္၊ ထိုသူမ်ားနားလည္လြယ္ေစရန္ အလႅာဟ္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာစကားလံုးျဖစ္သည့္ ဘုရား(သို႔) ဘုရားသခင္ဟူေသာစကားလံုးကို မလႊဲမေရွာင္သာ သံုးစြဲၾကရသည္။ ဤစာအုပ္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မြတ္စလင္မ္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္သူမ်ားကိုပါ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ စာေရးသူ အေနႏွင့္ အလႅာဟ္ဟူေသာစကားလံုးအစား ဘုရားဟူေသာ စကားလံုးကိုသာ ဤက်မ္းငယ္၏ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ သံုးစြဲထားပါသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူအေနႏွင့္ God ဟူေသာ စကားလုံးကို ကိုးကြယ္ရာအရွင္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဘုရား (၀ါ) ဘုရားသခင္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သံုးႏႈန္းထားေၾကာင္း သတိ ျပဳေစခ်င္ပါသည္။
ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္
လူသားတစ္ဦးျဖစ္မလာျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားက ေစာဒကတက္ၾကသည္မွာ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ မည္သည့္အရာမဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူသည္လူသားအသြင္ကို မေဆာင္ရသနည္း။ အကယ္၍ ကိုးကြယ္ရာအရွင္က အလိုရွိလွ်င္ သူသည္လူသား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္က လူသားအျဖစ္ေရာက္ရွိလာပါလွ်င္၊ သူသည္  ကိုးကြယ္ရာအရွင္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မ်ားစြာေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လူသားႏွင့္ ဘုရား၏အရည္အေသြးမ်ား သည္ သဟဇာတမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္မ်ားက၊ ကိုးကြယ္ရာအရွင္က လူသားျဖစ္လာျခင္းဟူေသာ အယူအဆ၏ ရယ္ဖြယ္ေကာင္းမႈကို ေဖာ္ၫႊန္းေနေပသည္။
ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ ေသမ်ိဳးမဟုတ္၊ လူသားသည္ ေသမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အသင့္အေနႏွင့္  လူသားဘုရားမျဖစ္ႏိုင္၊ ဆိုလိုသည္မွာ လူသားျဖစ္ပါလ်က္ ေသမ်ိဳး မဟုတ္၊ မေသႏိုင္ေသာ ဘုရားအျဖစ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သီးျခားရပ္တည္ရွိေနသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ ဘုရားတြင္ အစျပဳျခင္း မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း လူသားတြင္ သူ၏ `အစ´သည္ ရွိေနေပသည္။ အသင့္အေနႏွင့္ အစမရွိေသာပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အစရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ၿပိဳင္နက္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူသားတြင္ အဆံုးရွိသည္။ အသင့္အေနႏွင့္`အဆံုး´ရွိေသာသူႏွင့္ `အဆံုး´မရွိေသာသူ တစ္ၿပိဳင္ နက္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤသို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာေဆာင္သူႏွစ္ဦး တြဲဖက္၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာျဖစ္ႏုိင္ျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ေနပါသည္။
လူသားအေနႏွင့္ သူ၏အသက္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အာဟာရဓာတ္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အနႏၲစြမ္းအားရွင္အေနႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို စားသံုး၍ အသက္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္မလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္(၆း၁၄)တြင္
“ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (သူတစ္ပါး တို႔ကို) ေကြၽးေမြးေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ (သူတစ္ပါး၏) ေကြၽးေမြးျခင္း ကိုမူကား ခံရေတာ္မူသည္မဟုတ္ေခ်။´´  (ကုရ္အာန္၊ ၆း ၁၄)
လူသားအေနႏွင့္ အိပ္စက္အနားမယူဘဲ မေနႏိုင္ေသာ္လည္း  ဘုရားအေနႏွင့္ အနားယူရန္(၀ါ)အိပ္စက္အနားယူရန္ မလိုေပ။ အနႏၱစြမ္းအားရွင္၏ အိပ္စက္ အနားယူျခင္းမလိုအပ္ေၾကာင္းကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ ေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။
“ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အၿမဲရွင္ေနေတာ္မူေသာအရွင္၊ (မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထာ၀ရတည္ေနေတာ္မူ၍ သတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔ကိုလည္း) ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူ ေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္အား ငိုက္ျမည္း ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အိပ္စက္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း မဖိစီးႏိုင္ေပ။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္သာလွ်င္ မိုးေကာင္းကင္ စၾက၀ဠာမ်ားႏွင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ (သက္ရွိ၊ သက္မဲ့) အရာ၀တၱဳဟူသမွ်တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။´´        (ကုရ္အာန္ ၂း၂၅၅)
အျခားလူသားတစ္ဦးအား
ကိုးကြယ္ျခင္းသည္အက်ိဳးမရွိ
ဘုရားသည္ လူသားျဖစ္လာျခင္းဟူေသာအယူအဆသည္ လက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာ မရွိဟု ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ယူဆလွ်င္ ဘုရားစစ္၊ဘုရားမွန္ျဖစ္သည့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ အလႅာဟ္မွလြဲ၍ အျခားေသာလူသားတစ္ဦးဦးကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္လည္း အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လက္ခံသေဘာတူ သင့္ပါသည္။ အကယ္၍`ဘုရား´သည္ လူသားအသြင္ေျပာင္းလာလွ်င္၊ သူသည္ မိမိကိုယ္ကို`ဘုရား´အျဖစ္မွရပ္စဲၿပီး လူသား အရည္အခ်င္းအားလံုးပိုင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္လာေလသည္။ ဥပမာ-အလြန္ထူးခြၽန္ေသာ ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးသည္ အက္ဆီးဒင့္တစ္ခုေၾကာင့္ အစားထိုး၍မရႏိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ အျဖစ္ဆုိးႀကံဳမည္ဆိုလွ်င္၊ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆည္းပူးေနေသာ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သူ႔ထံတြင္ ဆက္လက္ၿပီး သင္ယူဆည္းပူးေနပါက အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာ ႐ူးသြပ္မႈ ျဖစ္ေနေပမည္။
ထို႔အျပင္ အကယ္၍`ဘုရား´သည္ လူသားအသြင္ေဆာင္ပါက၊  ထိုအသြင္ေဆာင္ခဲ့ရေသာ လူသားသည္ ေနာင္တြင္ဘုရား မျဖစ္ႏိုင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ လူသားသည္ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ကို မပိုင္ဆုိင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအသြင္ရွိေသာဘုရားကို ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ယုတိၱမတန္ေသာ အေတြးအေခၚ မွားယြင္းမႈျဖစ္၍ ဘုရားအား ပံုပန္းသဏၭာန္မ်ိဳးစံုေဖာ္၍ ျပဳလုပ္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘြယ္   ေကာင္းပါသည္။
ဤသည္ပင္လွ်င္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္  နတ္ဘုရား ကုိးကြယ္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးကို ဆန္႔က်င္ရန္ေဟာၾကားထားရေသာ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ က်မ္းပိုဒ္ေတာ္တြင္၊ ႐ုပ္ပြား၊ ႐ုပ္ထုမ်ားသည္ အလ’ာဟ္ႏွင့္ လားလားမွ်မအပ္စပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
“ထိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္တူေသာ (အဖန္ဆင္းခံ)ဟူ၍ကား မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာမွ်ပင္မရွိ။´´  (ကုရ္အာန္ ၄၂း၁၁)
ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ ဘုရားမဆန္ေသာအျပဳအမူကိုျပဳမည္မဟုတ္
ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ ပကတိဂုဏ္ရည္ေတာ္မ်ားမွာ တရားမွ်တျခင္း၊ သနား ၾကင္နာျခင္းႏွင့္ သစၥာတရား၊ အမွန္တရားမ်ား ျဖစ္ေလရာ၊ ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္ဟူသည္ မေကာင္းမႈအေပါင္းကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ေလသည္။ ဘုရားသည္ ဘုရား မဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳရန္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ႀကံစည္မႈရွိမည္မဟုတ္။ ထို႔ ေၾကာင့္  ဘုရားသည္လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း၊ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္း၊ အမွားယြင္းျပဳလုပ္မိျခင္း၊ ေမ့မွားျခင္းစေသာ လူသား၏အားနည္းခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္။ ထိုနည္း တူစြာ၊ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းကို လုပ္လိုကလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ျပဳမူျခင္းသည္ ဘုရားမဆန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ဘုရားစစ္၊ဘုရားမွန္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ျပဳမည္မဟုတ္။
ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္
“အမွန္စင္စစ္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ျမဴမႈန္ခန္႔မွ် မေတာ္မတရား ျပဳေတာ္မူမည္မဟုတ္ေပ။´´                                                           (ကုရ္အာန္၄း၄၀)
ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ မတရားမႈကို မိမိအလိုဆႏၵရွိလွ်င္ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဘယ္ေသာအခါမွ်လုပ္မည္မဟုတ္၊ ထိုသို႔ လုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ သူသည္ဘုရားအျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္
အမွားကုိလုပ္မည္မဟုတ္သလို ေမ့ေလ်ာ့မည္လည္းမဟုတ္
ဘုရား(ကိုးကြယ္ရာအရွင္)သည္ ေမ့ေလ်ာ့တတ္မည္မဟုတ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ဘုရားမဟုတ္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေမ့ေလွ်ာ့ျခင္းသည္ ကန္႔သတ္္ခ်က္မ်ားရွိေသာ လူသား၏ သဘာ၀အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဘုရား(ကိုးကြယ္ရာအရွင္)သည္ အမွားကိုက်ဴးလြန္မည္မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အမွားက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ဘုရားမဟုတ္ေသာအျပဳအမူ ျဖစ္သည္။
“(အမွန္စင္စစ္) ကြၽႏ္ုပ္၏အရွင္ျမတ္သည္ ေမွာက္မွားေတာ္မူသည္လည္း မဟုတ္ ေပ။  ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူသည္ လည္း မဟုတ္ေခ်။´´                 (ကုရ္အာန္ ၂၀း၅၂)
ဘုရားသည္ ဘုရားဆန္စြာျပဳမူမည္
ဘုရား(ကိုးကြယ္ရာအရွင္)တြင္ အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ကို ႏိုင္နင္း လႊမ္းမိုးေတာ္မူ ေသာစြမ္းအားရွိသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ဘုရား (ကိုးကြယ္ရာအရွင္)ဟူသည့္ အသိသညာတြင္ ဘုရားသည္ (ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္)အရာခပ္သိမ္းကို ႏိုင္နင္း လႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ မ်ားစြာေသာေနရာမ်ားတြင္
“ဧကန္မုခ် အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္သည္  အရာခပ္သိမ္းတုိ႔ အေပၚ၀ယ္  စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေတာ္မူေသာ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္တည္း။´´ ဟူေသာဂုဏ္ေတာ္ကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ (၂း၁၀၆၊၂း၁၀၉၊ ၂း၂၈၄၊ ၃း၂၉၊ ၁၆း၇၇ႏွင့္  ၃၅း၁) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။
ထို႔ျပင္ ခမ္းနားထည္၀ါေသာကုရ္အာန္တြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ
“အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိရည္စူးေတာ္မူေသာကိစၥကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္သည္။´´                   (ကုရ္အာန္ ၈၅း၁၆)
ကြၽႏ္ုပ္စိတ္ထဲတြင္ သိျမင္ဆင္ျခင္ရမည္မွာ အလႅာဟ္သည္ ဘုရားဆန္ေသာ အျပဳအမူကိုသာ ရည္ရြယ္ျပဳမူတတ္ၿပီး၊ ဘုရား မဆန္ေသာအျပဳအမူကို ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာဘာသာတရားမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားတြင္၊ နတ္ဘုရားမ်ား ကိုးကြယ္ျခင္းအယူအဆကို တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဤသည္၏ဆိုလိုရင္းမွာ ဘုရားသည္လူသားအသြင္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎င္းတုိ႔၏အယူအဆ သေဘာထားမွာ ဘုရားသည္ အလြန္သန္႔စင္မြန္ျမတ္လွေသာေၾကာင့္၊ လူသားတြင္ ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို သတိမျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား သတ္မွတ္ရန္ဘုရားသည္ လူသားအသြင္ေဆာင္၍ ကမၻာေျမေပၚသို႔ သက္ဆင္းသည္။ ဤသို႔လွည့္စားတတ္ေသာ အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္သမိုင္းအဆက္ဆက္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားေသာ လူသားသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို ႐ူးသြပ္ေစခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ဤျငင္းခံုေ၀ဖန္ျခင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၿပီး၊ ယင္းသည္ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ရပ္တည္သင္၊့  မရပ္တည္သင့္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။
ဖန္ဆင္းရွင္သည္
လမ္းၫႊန္ခ်က္လက္စြဲစာအုပ္ကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားသည္
အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအား အသိဥာဏ္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာစြမ္းအားကို ေပးသနားအပ္ႏွင္းထားေတာ္မူ၏။ ထို စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တ႔ုိ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို ႀကံဆ၊ တီထြင္၊ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အသံဖမ္းစက္မ်ားကို အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္သည္ဆုိပါစို႔။ အသံဖမ္းစက္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ မည္သည့္အရာက ေကာင္းသည္ကို သိရန္အလိ႔ုငွါ ထုတ္လုပ္သူကိုယ္တိုင္က အသံဖမ္း စက္ျဖစ္ရန္လိုသည္ဟူ၍ မည္သည့္အခါကမွ် ေျပာဆိုအႀကံျပဳျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ေသခ်ာ သည္မွာ ထုတ္လုပ္သူအေနႏွင့္ သူ၏ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည့္စံုေသာ အသိပညာရွိထားျခင္းေၾကာင့္ လမ္းၫႊန္လက္စြဲစာအုုပ္ကို ထုတ္လုပ္ေပမည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ထိုလမ္းၫႊန္လက္စြဲစာအုပ္က စက္အတြက္ မည္သည္ တုိ႔ကိုလုပ္ရမည္၊ မလုပ္ရဟူေသာၫႊန္ၾကားမႈကို အတိအက်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္လူသားအား စက္ယႏၱရားတစ္ခု အျဖစ္ယူဆပါက၊ အလ’ာဟ္၏႐ႈတ္ေထြးေသာ ဖန္ဆင္းမႈတစ္ရပ္ဟုသာ ယူဆႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာအရွင္၊ အလ’ာဟ္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လူသားအတြက္ မည္သည့္တုိ႔ကေကာင္းသည္၊ မည္သည္တို႔က မေကာင္းသည္ကို သိရန္အလ႔ိုငွာ အလ’ာဟ္မွ လူအသြင္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ထိုအရွင္အေနႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ရပ္လံုးအတြက္ လမ္းၫႊန္လက္စြဲစာအုပ္ကို ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေပးရန္သာ လိုအပ္ေပသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုးအတြက္  အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္လက္စြဲစာအုပ္ ျဖစ္ေလသည္။
ထို႔အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူ၏ဖန္ဆင္းခံမ်ားအားလံုးကို ၎င္းတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔ (ကိယာမသ္ေန႔)တြင္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အတြက္ က်င့္ရန္၊ ၾကဥ္ရန္မ်ားကို လမ္းၫႊန္က်မ္းမ်ားအားျဖင့္ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္
သတင္းေပးမည့္တမန္ေတာ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း
အလႅာဟ္အရွင္အေနႏွင့္ သူ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းသက္ ႄကႊခ်ီလာရန္မလုိအပ္ေခ်။ ေခတ္သမိုင္း အဆက္ဆက္တြင္ အလႅာဟ္သည္၊ ေခတ္တိုင္း၊လူမ်ိဳးတိုင္းမွ လူသားမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္၏ ဓမၼတရား လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဟာၾကားေစသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ လူသားမ်ားအား အလႅာဟ္၏ရစူလ္ (သို႔မဟုတ္) နဗီတမန္ေတာ္မ်ားဟုေခၚသည္။
မ်က္စိကန္းသူမ်ားႏွင့္ နားပင္းသူမ်ား
သို႔ေသာ္ျငားလည္း၊ အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာနတ္ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ျခင္း ဟူေသာ အယူအဆကိုမ်ားစြာေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည့္အျပင္၊ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ၎င္းတိ႔ုကဲ့သို႔ယံုၾကည္ေစရန္ ေဟာၾကားၾကသည္။ ဤသို႔ေသာျပဳမူခ်က္မွာ လူသား၏အသိဥာဏ္ကို ေစာ္ကား လိုက္သည္သာမက၊ ထိုအသိဥာဏ္ကို ေပးသနားထားေတာ္မူေသာဖန္ဆင္းရွင္ကိုပါ ေစာ္ကားလိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါသေလာ။ ဤသို႔ နတ္ဘုရားမ်ားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ပသေနေသာသူမ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္ေပးသနားထားေသာ နားရွိပါလွ်က္မၾကားေသာ `နားပင္းမ်ား´၊ မ်က္ေစ့ရွိပါလွ်က္ႏွင့္မျမင္ၾကေသာ `မ်က္ကန္းမ်ား´ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္
“ထိုသူမ်ားသည္ (အမွန္တရားကို မၾကားလိုၾကသည့္အတြက္) နားပင္းသူမ်ား မည္၏။ (အမွန္တရားကို မေျပာလိုၾကသည့္အတြက္)ဆံြ႕အသူမ်ား လည္း မည္၏။ (အမွန္တရားကို မျမင္လိုၾကသည့္အတြက္) မ်က္ကန္းမ်ားလည္း မည္၏။သို႔ျဖစ္ရာ ၄င္းတုိ႔သည္ ဤသု႔ိ (လမ္းၫႊန္တရားဘက္သို႔) ျပန္လွည့္ ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။´´     (ကုရ္အာန္ ၂း၁၈)
အထက္ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္ႏွင့္ အလားတူသတင္းေပးခ်က္ကို သမၼာက်မ္း၏ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္းတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထား၏။
“သူတို႔သည္ျမင္လ်က္ႏွင့္မျမင္၊ ၾကားလ်က္မၾကား၊ အနက္ကိုလည္း နားမလည္ ေသာေၾကာင့္ ဥပမာေဆာင္၍ ငါေဟာေျပာ၏။´´          [Mathew 13:13]
အထက္ေဖာ္ျပပါ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ သမၼာက်မ္းလာ က်မ္းပိုဒ္ႏွင့္ အလားတူ က်မ္းပိုဒ္ကိုလည္း ဟိႏၵဴက်မ္းဂန္၊ ရစ္ဂ္ေ၀ဒက်မ္းတြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။
“စကားလံုးမ်ားကိုျမင္ပါလ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္မျမင္ၾကေသာသူမ်ား၊ ဤ စကားလံုးကို ၾကားပါလ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ မၾကားၾကေသာသူမ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။´´[Rigveda 10:71:4]
ဤက်မ္းဂန္မ်ားမွ စာ႐ႈသူအားေျပာၾကားေနသည္မွာ၊ အရာအားလံုးကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ သိျမင္နားလည္ႏိုင္ေအာင္ျပဳထားပါလွ်က္ႏွင့္၊ အမွန္တရားမွ ေသြဖည္၍လမ္းလြဲကုန္သူမ်ားရွိေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။
ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ ဂုဏ္ရည္ေတာ္မ်ား
အလွအပဆံုး အမည္နာမေတာ္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ဆိုထားသည္မွာ
“(အို-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္သည္(၄င္းတို႔အား ဤသို႔) ေျပာၾကား ပါေလ။ အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္ဟူ၍ တသၾကကုန္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ရဟ္မာန္ဟူ၍ တသၾက ေလကုန္။ အသင္တုိ႔သည္ မည္သို႔ပင္ တသၾကသည္ ျဖစ္ေစ  (ေကာင္းျမတ္လွေပသည္။) (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္) ထိုအရွင္ျမတ္၌ အထူးေကာင္းျမတ္စြာေသာ နာမေတာ္အနႏၲရွိေနေပရာ (ဤနာမေတာ္ ႏွစ္ပါးမွာလည္း  ထို နာမေတာ္မ်ားအနက္  အျမင့္ျမတ္ဆံုး နာမေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္ကုန္)၏။´´ (ကုန္အာန္၁၇း၁၁၀)
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ လွပေသာနာမေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလားတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္၏ စူရာဟ္အယ္(လ္)အအ္ရဖ္ (၇း၁၈၀)၊ စူရာဟ္သြာဟာ (၂၀း၈)ႏွင့္ စူရာဟ္ဟရွရ္ (၅၉း၂၃-၂၄)မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ေလ သည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အနႏၲစြမ္းအားရွင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ (၉၉)ပါးထက္မနည္းေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ၎င္းတို႔အနက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးဂုဏ္ေတာ္မွာ `အလႅာဟ္´ ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ကို အရ္ရဟ္မာန္  (အႏႈိင္းမဲ့က႐ုဏာေတာ္ရွင္)၊ အရ္ရဟီးမ္ (အနႏၲေကာင္းခ်ီးက႐ုဏာေပးေတာ္မူ      ေသာအရွင္)ႏွင့္ အလ္ဟကီးမ္ (ဥာဏ္ေတာ္အနႏၲရွင္) စေသာဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို အျခားဂုဏ္ေတာ္မ်ားထက္ပို၍ ကိုးကားသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ အသင္သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား အသင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာနာမေတာ္ကို ေခၚေ၀ၚတသႏိုင္ပါေသာ္ လည္း၊ သင္ေခၚေ၀ၚတသေသာ အလႅာဟ္အမည္မွာ လွပေသာနာမေတာ္ျဖစ္ သင့္ပါသည္။ ထ႔ိုအျပင္ ထိုနာမေတာ္သည္ စိတ္ကူး႐ုပ္ပံုတစ္ခုကို ပံုရိပ္တြင္၍အာ႐ံု၌ ျမင္ေစေသာ နာမေတာ္လည္း မျဖစ္သင့္ပါ။
ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ဂုဏ္ရည္ေတာ္တုိင္းသည္ အတုမရွိ၊ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာဂုဏ္ေတာ္မ်ားျဖစ္၍ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ တစ္ဦးတည္းကသာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း
(ကိုးကြယ္ရာအရွင္)သည္ အတုမရွိၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ဂုဏ္ရည္ေတာ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည္သာမက၊ အနႏၱစြမ္းအားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုခ်င္းသည္လည္း ထိုအရွင္အားအျခားအရာမ်ားမွ ခြဲျခားႏိုင္ေအာင္ ျပည့္စံုလွေပသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤအခ်က္ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ အဖက္ဖက္မွျပည့္စံုေသာ၊ အာကာသယာဥ္မွဴး နီးလ္အမ္စထေရာင္းကို ဥပမာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္သည္ဆိုပါစို႔။
အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ နီးလ္အမ္စထေရာင္းသည္ အေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုဆိုပါက ဤအခ်က္မွာမွန္ေသာ္လည္း အေမရိကန္လူမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အရည္အေသြးသည္ သူ႔ကိုအျခားအေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ခြဲျခား ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ အလားတူပင္ နီးလ္အမ္စထေရာင္းသည္ အာကာသယာဥ္မွဴး ျဖစ္ျခင္းသည္ နီးလ္အမ္စထေရာင္းကို သီးျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို သီးသန္႔ခြဲျခားျပႏိုင္ရန္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူေသာ ထိုသူ၏ဂုဏ္၊ အရည္အေသြးမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- နီးလ္အမ္စထေရာင္းသည္ လကမၻာတြင္ ပထမဦးဆံုးေျခခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ လူသားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မည္သူသည္ ပထမဦးဆံုး လေပၚတြင္ ေျခခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသနည္းဟုဆိုလွ်င္ အေျဖသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း သာျဖစ္သည့္ နီးလ္အမ္းစထေရာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ၊ အနႏၲစြမ္းအားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း သီးသန္႔ရွိေသာ အတုမရွိ၊ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စၾက၀ဠာအနႏၱကို ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္းရွင္၊ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္က အေဆာက္အဦး၏ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ဖန္တီးရွင္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္၊ ၎ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္လည္းမွန္၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ အတုမရွိ၊ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ္ကားမရွိ။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားမ်ားသည္ အေဆာက္အဦးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ လူသားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာ အရွင္ၾကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိ ျဖစ္သြားမည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုခ်င္းသည္ အျခားသက္ရွိသက္မဲ့အရာခပ္သိမ္းႏွင့္မဆိုင္၊ အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းကိုသာ ေဖာ္ၫႊန္းႏိုင္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။     ဥပမာအားျဖင့္
-အရ္-ရဟီးမ္-အနႏၲေကာင္းခ်ီး က႐ုဏာေပးေတာ္မူေသာအရွင္
-အရ္-ရဟ္မာန္-အႏိႈင္းမဲ့က႐ုဏာေတာ္ရွင္
-အလ္-ဟကီးမ္-ဥာဏ္ေတာ္အနႏၲရွင္
ထို႔ေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က `အရ္ရဟီးမ္´ ဆိုသူမွာ မည္သူနည္းဟု ေမးလာလွ်င္ အတိုင္းအဆမဲ့ သနားၾကင္နာေတာ္မူဆံုးေသာအရွင္ ဟူသည့္အေျဖ တစ္ခုသာရွိသည္။ ဤဂုဏ္္္ေတာ္ရွင္သည္ အနႏၲစြမ္းအားရွင္ အလႅာဟ္အရွင္မွလြဲ၍ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် မထိုက္တန္ပါ။
ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုသည္၊
၎င္း၏ အျခားေသာဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈမရွိသင့္ျခင္း
အေစာပိုင္းတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာဥပမာႏွင့္ ဆက္လက္တင္ျပရလွ်င္၊ တစ္စံု တစ္ေယာက္က နီးလ္အမ္စထေရာင္းသည္ အရပ္ေလးေပသာရွိေသာ အေမရိကန္ အာကာသယာဥ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုဆိုလာပါက၊ အေမရိကန္ အာကာသယာဥ္မွဴး သည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း၊ ၎င္းႏွင့္တြဲဖက္၍ေဖာ္ျပေသာ (ေလးေပသာျမင့္သည္) ဟူေသာအခ်က္မွာမွားသည္။ အလားတူပင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က `ဘုရား´သည္ စၾက၀ဠာအနႏၲကို ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ၿပီး၊ ေခါင္းတစ္လံုး၊ ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ လက္ႏွစ္ဖက္စသည္တို႔ရွိသည္ဟုေျပာလာခဲ့ေသာ္၊ ပထမဂုဏ္ရည္ျဖစ္သည့္ စၾက၀ဠာကိုဖန္ဆင္းသူဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ ၎င္းႏွင့္တြဲဖက္ေဖာ္ျပေသာ အရည္အေသြးျဖစ္သည့္ လူသား၏အသြင္သည္ မမွန္ကန္ႏိုင္ေအာင္ လံုး၀မွားယြင္းေနေပသည္။
အားလံုးေသာဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္
တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရား (ကိုးကြယ္ရာအရွင္) ကိုသာ ၫႊန္ျပသင့္ျခင္း
ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ တစ္ဆူတည္းရွိျခင္းေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေတာ္အားလံုးသည္  ထိုအရွင္တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ ျဖစ္သင့္သည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ နီးလ္အမ္စထေရာင္းသည္၊ လကမၻာေပၚသို႔ ပထမဦးဆံုုးေျခခ်ေသာ အေမရိကန္ အာကာသယာဥ္မွဴးျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္၊ ဤသို႔ေသာ အရည္အခ်င္းကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ  သူသည္ ဒုတိယျဖစ္ေသာအက္ဒြင္အယ္လ္ဒရင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားယြင္းေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ သီးျခားအရည္အေသြးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အလားတူပင္ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္၍ ခရစ္ရွနာသည္ အျခားေသာဘုရားတစ္ဆူဟုဆိုပါက ဆင္ျခင္စဥ္းစားရန္အတြက္ ဆန္႔က်င္ေသာသေဘာေဆာင္ေနေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အားလံုးေသာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုေပါင္းစပ္၍ ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္သည္ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားသာ ျဖစ္သင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထာ၀ရဘုရားသခင္(ကိုးကြယ္ရာအရွင္)သည္
တစ္ပါးတည္းျဖစ္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာဗဟုနာထ၀ါဒီ (တစ္ပါးမကေသာနတ္ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္သူ မ်ား)က၊ ဘုရား(ကိုးကြယ္ရာအရွင္)သည္ တစ္ဆူထက္ပို၍ တည္ရွိေနျခင္းသည္ ယုတိၱတန္ေသာ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခံုေနၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ား ကိုေထာက္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အကယ္၍ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားထက္ ဘုရားမ်ား ပို၍ရွိသည္ဆိုလွ်င္၊ဘုရားတိုင္းက ၎င္းတုိ႔အသီးသီး၏ဆႏၵကို ျဖည့္စြက္ရန္ ႀကိဳးစားၾကလွ်င္ တစ္ပါး၏ဆႏၵကို တစ္ပါးကဆန္႔က်င္မိၾက၍ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ဤသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဗဟုနာထ၀ါဒႏွင့္ ဘာသာတရားအသီးသီးမွ ဘုရားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာ၀ါဒမ်ား၏ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ား တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဘုရားတစ္ဆူသည္ အျခားဘုရားမ်ား၏ ေအာင္ႏိုင္မႈ ကိုခံရေသာအခါ၊ (သို႔) အျခားဘုရားမ်ားကို မေအာင္ႏိုင္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ထိုဘုရားသည္ ဘုရားစစ္၊ ဘုရားမွန္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ဗဟုနာထ၀ါဒ ေခၚ တစ္ပါးမကေသာ နတ္ဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားအၾကားတြင္ ထင္ရွားေသာ အယူအဆတစ္ရပ္မွာ၊ နတ္ဘုရားမ်ားတြင္ အသီးသီးေသာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ဘုရားတုိင္းသည္ လူသားမ်ားတည္ရွိေနမႈ အတြက္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ ဥပမာ-ေနဘုရား၊ မိုးဘုရားစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤအဓိပၸာယ္မွာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ဘုရားတစ္ပါးတည္းႏွင့္ မလံုေလာက္ေသာသေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ထိုဘုရားသည္ အျခားေသာဘုရားမ်ား၏တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာေရာက္သလို၊ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရာလည္းေရာက္ ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရား(ကိုးကြယ္ရာအရွင္) သည္   တစ္ပါးထက္ပို၍ရွိေနပါက ႐ႈတ္ေထြးမႈ၊ ပရမ္းပတာျဖစ္မႈႏွင့္၊ အစီအစဥ္မက်မႈမ်ား ေလာကတြင္ေပၚေပါက္ၿပီး စၾက၀ဠာႀကီး ပ်က္သုန္းသြားေပမည္ ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္စၾက၀ဠာႀကီးသည္ ျပည့္စံုေသာသဟဇာတညီမွ်မႈ အတြင္း ယေန႔ထက္တိုင္ရွိေနပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၌-
“အကယ္၍သာ ယင္း (မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္) ႏွစ္ခုတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အျပင္  အျခား ကိုးကြယ္ရာမ်ား ရွိခဲ့ၾကပါမူ  (မိုးေကာင္း ကင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ ၿဂိဳဟ္)ႏွစ္ခုစလံုးမွာ မလြဲဧကန္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၾကေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား `အရ္ရွ္´ပလႅင္ေတာ္ကို စိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္  ၄င္းတို႔ႀကံဖန္စြပ္စြဲၾကသည္ တို႔ မွ(အႄကြင္းမဲ့) စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္း အျပစ္ကင္းေတာ္မူ၏။´´              (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂၁း၂၂)
အကယ္၍သာ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ တစ္ဆူထက္ပို၍ရွိပါက၊ ၎င္းတို႔ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားကို ၎င္းတို႔ဖာသာ ယူေဆာင္သြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားေပမည္။
“အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သားေတာ္ဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ ထားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ထိုအရွင္ႏွင့္အတူ ကိုးကြယ္ရာ ဟူ၍လည္း(အျခား)တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ အလ်ဥ္း မရွိ ေခ်။ သို႔ရွိခဲ့ပါမူ ကိုးကြယ္ရာတိုင္းသည္ မိမိဖန္ဆင္းထားေသာ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို အမွန္ပင္ေခၚေဆာင္၍ ထြက္သြားခဲ့မည္သာမက၊ ထိုကိုးကြယ္ရာတို႔အနက္တစ္ဦးသည္ တစ္ဦး၏ အေပၚ၌မုခ်လႊမ္းမိုးမည္သာ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတုိ႔ႀကံဖန္စြပ္စြဲ ေျပာဆိုၾကကုန္ေသာ အေၾကာင္း၊ ကိစၥတို႔မွ လံုး၀စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏´´                 (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂၃း၉၁)
ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ အင္အားႀကီးေသာ၊ တစ္ပါးတည္း တည္ရွိေတာ္မူျခင္းသည္သာလွ်င္ `ကိုးကြယ္ရာအရွင္´၏ ယုတိၱတန္ေသာအသိသညာ သာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္၊ ကြန္းျဖဴး႐ွပ္၀ါဒတို႔ကဲ့သို႔ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိမႈကို သံသယရွိေသာဘာသာတရားအခ်ိဳ႕လည္းရွိေပသည္။ ထိုဘာသာမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာဖန္ဆင္းရွင္ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ေထာက္ခံခ်က္ ၊ ျငင္းပယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမျပဳပါ။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာမႈကုိ ဆန္းစစ္ရန္ လည္းမႀကိဳးစား၊ ျငင္းပယ္မႈလည္းမျပဳၾကေခ်။ အျခားေသာဘာသာတရားမ်ား၊ ဥပမာ- ဂ်ိန္း၀ါဒကဲ့သို႔ေသာဘုရားမဲ့မ်ားသည္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ တည္ရွိျခင္းကို မယံုၾကည္ၾကေခ်။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုတူပါလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ “ကုရ္အာန္သည္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ လမ္းၫႊန္စကားေတာ္မ်ား ျဖစ္သလား။´´ဟူေသာစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ပါမည္။  ဤစာအုပ္ကိုထုတ္ေ၀ျဖစ္ပါက (ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာျဖစ္သည္။) ဘုရားမဲ့၀ါဒီမ်ား၊ ဘုရား (ကိုးကြယ္ရာအရွင္)တည္ရွိမႈကို သံသယထားသူမ်ားအား အေၾကာင္းအက်ိဳးခိုင္လံုစြာ ယုတိၱေဗဒနည္း၊သိပၸံနည္းတို႔ျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာၿပီး၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရွိေနမႈကို သက္ေသျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးေသာဘာသာတရားမ်ားသည္အဆံုးတြင္ တစ္ပါးတည္းေသာ`ကိုးကြယ္ရာအရွင္´အားယံုၾကည္ၾကျခင္း
အားလံုးေသာဘာသာတရားမ်ားသည္၊ အဆံုးတြင္ ဘုရား (ကိုးကြယ္ရာအရွင္) တည္ရွိေနမႈကို ယံုၾကည္ၾကေလရာ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာအပိုင္းတြင္၊ တစ္ဆူတည္း ေသာဘုရား(ကိုးကြယ္ရာအရွင္)ကို ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ အားလံုးေသာဘာသာ တရားမ်ား၏ က်မ္းဂန္မ်ားက အမွန္တစ္ကယ္ပင္၊ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားကို ယံုၾကည္ရန္ ေျပာထားေလသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္ကို ကိုးကြယ္ရန္ အဆိုျပဳထားေလသည္။

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ