နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်ခြင်း


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ