စင်စစ်တွင် အလ္လာဟ်သည် လူတို့အား အနည်းငယ်မျှပင် မတရားမလုပ်ပေ။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ