အသင်တို့သည် မိမိကိုယ်မိမိ ပျက်စီးမှုလမ်းကြောင်းတွင် မထည့်ပဲ ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ကြပါ။

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ