ကျန်းမာခြင်းနှင့် အားလပ်ချိန်

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ