ကုရ်အာန် (၂:၁၈၅) - ရမသွာန်လသည် ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ် ကျရောက်ခဲ့သည့် လ ဖြစ်သည်။

 

ကုရ်အာန် (၂:၁၈၅)
ရမသွာန်လသည် ကုရ်အာန် ကျမ်းတော်မြတ် ကျရောက်ခဲ့သည့် လ ဖြစ်သည်။

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ