"အလ္လာဟ်သည် တတ်စွမ်းနိုင်သည်ထက်ပို၍ မည်သူ့ကိုမျှ တာဝန်ပေးမထားပေ။"


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ