စားပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အရာများကိုသာ စားသုံးပြီး ရှိုင်သာန်၏လမ်းကြောင်း မလိုက်ကြပါနှင့်။

 


ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ