အစ္စလာမ်က သင်ပြသော ဘဝနေထိုင်နည်း


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ