ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းခံရသူများ၏ ကျိန်ဆဲမှုကို ကြောက်ရွံလေကုန်။


 

ကမၻာ့အဓိကဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္အယူအဆ